Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Laura’s Pedicurepraktijk en een cliënt waarop Laura’s Pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Laura’s Pedicurepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de, op dat moment bekende stand der wetenschap. Laura’s Pedicurepraktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Laura’s Pedicurepraktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Laura’s Pedicurepraktijk de eerste keer dat dit gebeurt 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, met een minimum van 17,50 euro. Indien deze situatie zich nog een keer voordoet, mag Laura’s Pedicurepraktijk het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling berekenen.
Laura’s Pedicurepraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

4. Betaling
Laura’s Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Laura’s Pedicurepraktijk vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Laura’s Pedicurepraktijk aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Laura’s Pedicurepraktijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Laura’s Pedicurepraktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Laura’s Pedicurepraktijk neemt de persoonlijke gegevens en behandelgegevens van de cliënt op in een digitaal administratieprogramma. Laura’s Pedicurepraktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Laura’s Pedicurepraktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
Laura’s Pedicurepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Laura’s Pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Laura’s Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Laura’s Pedicurepraktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie
Laura’s Pedicurepraktijk geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd,
• de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal
Laura’s Pedicurepraktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Laura’s Pedicurepraktijk meldt diefstal altijd bij de politie.
Indien Laura’s Pedicurepraktijk bij cliënt meubilair o.i.d. beschadigt, zal Laura’s Pedicurepraktijk vergoeding hiervan regelen via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Laura’s Pedicurepraktijk.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Laura’s Pedicurepraktijk. Laura’s Pedicurepraktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Laura’s Pedicurepraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Laura’s Pedicurepraktijk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of geschillencommissie van ProVoet.

11. Geschillen
1. Geschillen tussen cliënt en Laura’s Pedicurepraktijk over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Laura’s Pedicurepraktijk aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn of haar klacht eerst bij Laura’s Pedicurepraktijk heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij Laura’s Pedicurepraktijk is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Laura’s Pedicurepraktijk aan deze keuze gebonden. Indien Laura’s Pedicurepraktijk een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Laura’s Pedicurepraktijk dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12. Behoorlijk gedrag
Laura’s Pedicurepraktijk houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Laura’s Pedicurepraktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.