Privacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Laura’s Pedicurepraktijk (Hierna ook: Laura’s Praktijk) is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Laura’s Praktijk het privacybeleid toepast.

Privacybeleid Laura’s Pedicurepraktijk
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van pedicurediensten, worden door Laura’s Praktijk zorgvuldig verwerkt. Dit betekent dat:
– alleen gegevens worden verzameld, die nodig zijn voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling,
– persoonsgegevens alleen met uw toestemming worden verwerkt,
– persoonsgegevens niet aan derden worden verkocht,
– persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling of wanneer Laura’s Praktijk hiertoe wettelijk verplicht is,
– u de mogelijkheid heeft om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van te dienst. Laura’s Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– uw afspraken in de agenda in te plannen,
– u telefonisch of per mail te benaderen als dit nodig is voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling,
– u gericht van de juiste pedicurebehandeling te voorzien,
– uw betaling af te ronden.

Verwerkte persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming verwerkt. Laura’s Praktijk verwerkt deze gegevens omdat u gebruik maakt van de geboden pedicurediensten en omdat u deze zelf aan Laura’s Praktijk verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– voor- en achternaam,
– geslacht,
– geboortedatum,
– telefoonnummer,
– emailadres,
– beroep,
– sporten,
– gegevens over gezondheid, gerelateerd aan de behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Laura’s Praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de pedicurebehandeling. Dit vindt uitsluitend plaats na het verkrijgen van uw schriftelijke toestemming. Verder worden door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn verwerkte persoonsgegevens
Laura’s Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Zend uw verzoek om uw persoonsgegevens naar uzelf of een andere, door u genoemde organisatie te sturen naar info@lauraspraktijk.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is, voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs als bijlage bij. NB: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Uw verzoek wordt zo snel mogelijk beantwoord, maar uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging
Laura’s Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hanteert de volgende passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
– Laura’s Praktijk houdt zich aan volledige geheimhouding van de beschikbare persoonsgegevens,
– alle systemen en informatiedragers zijn voorzien van unieke gebruikersnaam- en wachtwoordcombinaties,
– regelmatige back-ups garanderen herstel bij fysieke of technische incidenten,
– getroffen maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@lauraspraktijk.nl.

Klacht
Bij een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u direct contact met Laura’s Praktijk opnemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan met het volgende formulier.

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Laura’s Praktijk
Schoutenstraat 14
1211 BM Hilversum
06 8377 8702
info@lauraspraktijk.nl